Процедура призначення

Кому надається допомога

Допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітними підприємницької діяльності надається застрахованим та незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними. Порядок  реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботузатверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 198, Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльност ізатверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.06.2015 р. № 613.

Статусу безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи. Статус безробітного надається цим особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (центр зайнятості), незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Куди звертатися за допомогою

Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку і виплачується в установленому порядку через банківські установи.

Під час проведення реєстрації працівник центру зайнятості заповнює в Єдиній інформаційно-аналітичній системі державної служби зайнятості персональну картку, в якій зазначаються персональні дані безробітного (прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання чи перебування, число, місяць та рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті), відомості про останнє місце роботи або вид діяльності згідно із частиною першою статті 4 Закону України “Про зайнятість населення”, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально. Форма персональної картки та додатки до неї затверджуються Мінсоцполітики.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Допомога з безробіття призначається на підставі особистої заяви безробітного, довідки (довідок) про середню заробітну плату (дохід) за останнім місцем (кількома місцями) роботи чи служби, трудової книжки, військового квитка, копії цивільно-правового договору та пред’явленням (за наявності) свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Військовослужбовці Збройних сил, Державної прикордонної служби, внутрішніх військ, інших військових формувань, утворених відповідно до Законів України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозілів цивільного захисту, особи начальницького складу податкової міліції, а також особовий склад воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), створених відповідно до законодавства на постійниій основі (далі — військовослужбовці), крім військовослужбовців строкової служби, звільнені зі служби, подають довідку (довідки) з військового комісаріату, військової частини або іншого формування, яке виплачує грошове забезпечення, про строки проходження служби, які включаються та (або) прирівнюються до страхового стажу, а також розмір і строки виплати грошового забезпечення відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Відповідні довідки подають також особи, які проходили державну службу в підрозділах міліції та були звільнені у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію або звільнені за станом здоров’я.

До державної служби зайнятості громадяни подають копії відповідних документів (трудової книжки, цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), диплома або іншого документа про освіту, довідки ІПН), які зберігаються в їхній особовій справі (абзац 7 п. 3 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних).

 Яким документом оформляється рішення про призначення допомоги з безробіття?

Рішення про призначення допомоги з безробіття, її розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформлюється наказом центру зайнятості, номер і дата якого заноситься до картки персонального обліку безробітного. З цим наказом безробітний має бути ознайомлений під особистий підпис у картці обліку ухвалених рішень керівництва центру зайнятості.

Розмір допомоги по безробіттю

Згідно з п.1 ст.23 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу. Розмір цієї допомоги визначається у відсотках до їхньої середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266, залежно від страхового стажу: до двох років — 50%, від двох до шести років — 55, від шести до 10 — 60, понад 10 років — 70%.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів — 100%, упродовж наступних 90 календарних днів — 80; у подальшому — 70%.

Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму, для працездатних осіб, установленого Законом.

Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, молодь, яка закінчила або припинила навчання, звільнилась з військової або невійськової служби, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.
Мінімальний розмір встановлюється Правління Фонду.

Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття постановою 12.04.2012  № 327 установило мінімальний розмір допомоги по безробіттю і на 2019 рік складає— 610 гри.

Для осіб, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу та заробітної плати – 1630 грн.

Допомога по безробіттю виплачується з 8-го дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

Виплата допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го календарного дня.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів, для осіб, які шукають роботу вперше, та інших незастрахованих осіб — 180 календарних днів.


Калькулятор розрахунку допомоги по безробіттю: http://trud.gov.ua/control/uk/job/calculator


У яких випадках допомога по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів?

Згідно з п.5.4 Порядку надання допомоги по безробіттю тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

— приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (в тому числі поза межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю — на строк, не менший від кількості календарних днів тимчасової роботи.Тимчасовою вважається робота, на яку працівника прийнято на строк до двох або чотирьох місяців у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким на законних під ставах зберігається його місце роботи;

— порушення умов і строку реєстрації, перереєстрації як безробітного — на строк не менш як 30 календарних днів;

— недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню відповідно до законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», наданих безробітному в письмовій формі, у тому числі неповідомлення про перетин державного кордону у період, визначений працівником центру зайнятості для самостійного пошуку роботи — на строк не менш як 15 календарних днів;

— припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості — на строк не менш як 60 календарних днів.

У яких випадках розмір допомоги по безробіттю може бути зменшений і на який термін?

Згідно з п.4.1 Порядку надання допомоги по безробіттю, в тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 20.11.2000 р. №307, однією з умов для призначення допомоги по безробіттю є готовність особи до участі в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота для неї є підходящою. У разі відмови особи від участі в таких громадських роботах без поважних причин розмір допомоги по безробіттю, визначений відповідно до цього пункту, зменшується на 50% строком до трьох місяців.

Чи нараховується та виплачується допомога з безробіття в разі невідвідування центру зайнятості з поважних причин?

Виплата допомоги з безробіттю нараховується та виплачується в межах її загальної тривалості в разі невідвідування центру зайнятості з поважних причин, а саме в разі:

— хвороби безробітного — на підставі довідки довільної форми, виданої в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455. За дорученням безробітного, який хворіє, оформленим у встановленому порядку, за наявності названої довідки допомога з безробіття може бути одержана іншою особою;

— надання права безробітному за його заявою залишити місце постійного проживання строком не більш як на 30 календарних днів упродовж календарного року для оздоровлення та літнього відпочинку дітей віком до 14 років;

— сесії чи захисту дипломної роботи, якщо безробітний навчається за заочною чи вечірньою формами навчання в навчальних, закладах не за направленням державної служби зайнятості — за наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування центру зайнятості впродовж цього періоду;

— призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори у Збройні сили України згідно із Законом України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»;

— визнання особи інвалідом у період одержання допомоги з безробіття, призначеної відповідно до п. 2. 7 та 4. 1 Порядку надання допомоги з безробіття.

Підстави припинення виплати допомоги

Виплата допомоги по безробіттю припиняється в такому разі:

— працевлаштування безробітного, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з одержанням доходу безпосередньо від такої діяльності, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами (з дня працевлаштування, державної реєстрації як суб’єкта підприємницької або іншої діяльності, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами);

— поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (з дня поновлення);

— вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва (з дня зарахування до навчального закладу);

— проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості (з дня початку занять);

— призову на строкову військову або альтернативну (не військову) службу (з дати, зазначеної в повістці);

— набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного (з дня набрання законної сили вироком суду або рішенням суду)або направлення його за рішенням суду на примусове лікування (з дня набрання законної сили вироком суду або рішенням суду);

— призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку;

— призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості (з дня встановлення порушення);

— призначення безробітній жінці допомоги з вагітності та пологів (з дня набуття такого права відповідно до медичної довідки);

— подання письмової заяви про бажання доглядати за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з дня подання заяви або з дати, зазначеної в заяві);

— подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості (з дня подання заяви або з дати, зазначеної в заяві);

— переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість або закінчення строку реєстрації місця проживання (з наступного дня після виписки або закінчення строку реєстрації);

— закінчення строку її виплати (з наступного дня);

— зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості впродовж 30 і більше календарних днів (з наступного дня після останнього відвідування безробітним центру зайнятості);

— визнання непрацездатною особи з інвалідністю в період перебування її на обліку як безробітної (з дня видачі довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії);

— відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, в тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності)(з дня відмови від другої пропозиції);

— відмови безробітного від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості(з дня відмови від роботи);

— смерті безробітного (з дня смерті).

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги по безробіттю

Закон України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14&p=1314627761835151)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.06.2015  № 613 «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0821-15

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-%D0%BF

Tags: , ,

2 060 комментариев on Допомога по безробіттю — 2019

 1. Юрій:

  Я працюю оператором газової котельні в школі сезонно, з 15 жовтня по 15 квітня. В довідці з Райво у Центр зайнятості не враховано жовтень і квітень місяць, хоча розрахований був 30 квітня.
  Питання: Чому не занесено в довідку відпрацьовані тижні, чи зроблено це на законній основі і чи не впливає це на розмір маатеріальної допомоги по безробіттю?

  Вдповідь: Причини незанесення відпрацьованих тижнів Вам краще дізнатись в Центрі зайнятості (зробіть письмовий запит). Щодо того, чи зроблено це законно, то нам не зрозуміла суть цього, краще було відобразити весь заробіток, відповідно до законодавства. Щодо того, чи впливає це на розмір, то також вневнено сказати не можемо, тому що не знаємо інших фактів, які також враховуються при призначенні допомоги. Порадимо ознайомитися з статтею нашою: http://i-law.kiev.ua/?p=375 , і вже знаючи інші факти історії Вашого трудового шляху, Ви зможете визначити чи впливає це на розмір допомоги.

 2. Андрій:

  Чи можна зареєструватись на біржі будучи учасником Української фондової біржі цінних паперів(акцій)?

  Відповідь: Якщо Ви не працевлаштовані на цій біржі за сумісництвом чи основним місцем роботи, не зареєстровані як підприємець, тоді стати на облік в центр зайнятості Ви можете.

 3. Павел:

  Підскажіть будь-ласка, чи зменшуэться мінімальна виплата 544грн. впродовж 9 місяців,чи залишається такою на весь строк?

  Відповідь: Якщо протягом цього строку не внесуть зміни до Постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 12.04.2012 № 327, то мінімальний розмір допомоги по безробіттю — 544 грн. не зміниться.

 4. Наталя:

  В центрі зайнятості мені сказали, що кошти нараховані, але я не розумію чому мені на рахунок нічого не прийшло. Невже таке велика затримка аж на 1.5 місяці((((

  Відповідь: Здійсніть письмовий запит до Центру зайнятості. Про причини затримки можуть знати лише вони або ж Державне казначейство.

 5. Наталя:

  В мене виплата по безробіттю почалась з 14.05.2013р., за цей період мені нарахували всього 18грн. В центрі зайнятості мені пояснили що це за один день мені зробили нарахування. Але таке, питання коли я зможу отримати кошти наступні кошти за червень, і взагалі чи мають мені за травень за решту днів ще доплатити?

  Відповідь: Наталя, не зовсім зрозуміло Ваше питання, ми не бачимо документів, відповідно Важко сказати, що Вам мають ще доплатити і чи мають. На сайті є стаття на цю тему, там дуже детально описано розміри та строки виплати, ознайомтесь.

 6. Яна:

  Доброго дня
  Я зареєструвалась на біржі 07.06.13 року.
  Для того, щоб отримати першу виплату, мені сказали прийти 11.07.13 (в талоні назначено зустріч)року. В трудовій книзі вказали, що «13.06.13 призначено матеріальну допомогу з безробіття».
  Скажіть, будь ласка, чи можу я отримати дану допомогу, якщо звернуся не 11.07, а 10.07?

  Відповідь: Дане питання більш організаціне, і більш має бути адресоване до центру зайнятості. Певно для оптимізації відвідувачів, вони і назначають певну дату та видають талони, порадимо це питання врегулювати безпосередньо з Центром зайнятості, але краще прийти в той день, коли Вам призначили.

 7. Андрій:

  Підкажіть, будь-ласка, чи зменшується сума виплати по безробіттю у разі 1-ї відмови від пропозиції роботи? Вагітна жінка (спеціальність — банківська справа), пропозиція роботи — торговий представник з численими відрядженнями. Дякую!

  Відповідь: Підстава для припинення виплати допомоги є відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, в тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності)(з дня відмови від другої пропозиції);
  Отже, після першої відмови ані зменшення, ані зупинення виплати не буде. Також порадимо проінфорумави Центр зайнятості про вагітний стан жінки.

 8. Ольга:

  Підкажіть, будь-ласка, чи буде мені виплачуватися допомога по безробіттю, якщо я закінчила навчання рік назад і по сімейним обставинам не стала на облік в центр зайнятості відразу. Наразі у мене немає трудової книжки, знаходжусь в пошуку роботи. Дякую.

  Відповідь: Допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітними підприємницької діяльності надається застрахованим та незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними. Статусу безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи. Статус безробітного надається цим особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (центр зайнятості), незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.
  Таким чином, Ви також маєте змогу стати на Облік в центр зайнятості.

 9. Світлана:

  на підприємстві на якому я працювала заборгованість по зарплаті за пів року(заробітна плата нарахована, але не виплачена і єдиний внесок також утримувався із зарплати, але не перерахований).На даний час я зареєстрована в центрі зайнятості. Підкажіть будь ласка,який розмір допомоги мені повинні виплачувати? середньодениий заробіток складає 172 грн. Дякую

  Відповідь: Обов`язок по перерахуванню всіх обов`язкових платежів покладається на работодавця, для працівника розмір допомоги буде дорівнювати за будь-яких обставин:Розмір цієї допомоги визначається у відсотках до їхньої середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266, залежно від страхового стажу: до двох років — 50%, від двох до шести років — 55, від шести до 10 — 60, понад 10 років — 70%.
  Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів — 100%, упродовж наступних 90 календарних днів — 80; у подальшому — 70%.
  Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму, для працездатних осіб, установленого Законом. З 01.01.2013 р. по 30.11.2013 р. максимальна сума допомоги складає 4 588,00 грн., а з 01.12.2013 р. по 31.12.2013 р. – 4 872,00 грн.
  Більш детально про цей вид допомоги Ви можете почитати тут: http://i-law.kiev.ua/?p=375

 10. Світлана:

  В якому розмірі виплачується допомога по безробіттю якщо заборгованість по зарплаті і єдиний внесок утримувався але не перераховувся на протязі останніх шести місяців?

  Відповідь: Обов`язок по перерахуванню всіх обов`язкових платежів покладається на работодавця, для працівника розмір допомоги буде дорівнювати за будь-яких обставин:Розмір цієї допомоги визначається у відсотках до їхньої середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266, залежно від страхового стажу: до двох років — 50%, від двох до шести років — 55, від шести до 10 — 60, понад 10 років — 70%.
  Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів — 100%, упродовж наступних 90 календарних днів — 80; у подальшому — 70%.
  Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму, для працездатних осіб, установленого Законом. З 01.01.2013 р. по 30.11.2013 р. максимальна сума допомоги складає 4 588,00 грн., а з 01.12.2013 р. по 31.12.2013 р. – 4 872,00 грн.
  Більш детально про цей вид допомоги Ви можете почитати тут: http://i-law.kiev.ua/?p=375

Добавить комментарий