Положеннями ст. 46 Конституції України закріплено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

На реалізацію конституційних норм з 1 січня 2004 року діє Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV, який відповідно до його преамбули визначає принципи, засади, і механізм функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій.

Положеннями статті 42 частини четвертої цього Закону, якою регулюється порядок перерахунку пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, прожиткового мінімуму та страхового стажу, зі змінами, внесеними Законом України №107-VI від 28 грудня 2007 року «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», які в редакції даного Закону почали діяти з 01.01.08 року, передбачалось що у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. У разі якщо коефіцієнт заробітної плати (доходу) із урахуванням заробітної плати після призначення (попереднього перерахунку) пенсії не зменшується, за бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону. Тобто за вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, період, за який враховується заробітна плата, після виключення 10 відсотків тривалості страхового стажу, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008 були визнані такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) положення пункту 35 Розділу ІІ Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким вносились зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зокрема в частині визначення показника заробітної плати та порядку проведення перерахунку.

У зв’язку з цим спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України від 11.03.09 р №20/0/18-09/039 (№4096/025-01) були приведені роз’яснення. Відповідно до вищезазначеного листа перерахунки пенсії особам у 2009 році у порядку ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» проводяться з використанням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для перерахунку пенсії за 2007 рік (1197,91 грн).

Дані рекомендації в більшості покладені в основу і застосовані територіальними управліннями Пенсійного фонду України при проведенні перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам, зокрема і у 2009, і у 2010 році.

Втім, відповідно до положень, закріплених у ст. 152 Конституції України, закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. Таким чином, з моменту визнання зазначеним рішенням Конституційного Суду України норми про внесення змін до закону неконституційною, тобто з 22 травня 2008 року, вона втрачає чинність і тим самим відновлюється дія статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в попередній в редакції, що діяла до внесення змін, відповідно до якої встановлено, що у   разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.

Надалі з початку 2009 року і на цей час норма ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» будь-яким нормативно-правовим актом вищої сили не є скасованою або зупиненою, є чинною і діє на протязі часу по всій території України по колу осіб.

Абзацом першим підпункту 3 пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р №530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян», із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України №355 від 14.04.2009 р як підзаконним актом, яка доповнює і розробляє подальший порядок у тому числі проведення перерахунку пенсій пенсіонерам у 2009 році та надалі, також визначено, що за бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону №1058-IV, тобто за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. Частина 5 ст. 4 Цивільного кодексу України визначає, що інші органи влади України можуть видавати  нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України та законом. Пунктом 5 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 р. “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя передбачено, що якщо при розгляді справи буде встановлено, що нормативно-правовий акт, який підлягав застосуванню, не відповідає, або суперечить законові, суд зобов’язаний застосувати закон, який регулює ці правовідносини.

Також слід зауважити, що Конституційний Суд України у пункті 3 мотивувальної частини рішення від 3 жовтня 1997 року №4-зп у справі про набуття чинності Конституції України зазначив: «Конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними нормативними актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайно, є практика, коли наступний у часі акт містить пряме застереження щодо повного або часткового скаксування попереднього. Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового атку, якщо інше не передбачено самим цим актом , автоматично скасовується однопредметний акт, якій діяв у часі раніше». Отже, за наявності декількох законів, норми яких по різному регулюють конкретну сферу суспільних відносин, під час вирішення спорів у цих відносинах суди повинні застосовувати положення закону з урахуванням дії закону в часі за принципом пріорітету тієї норми, яка прийнята пізніше та лишається діючою на момент протікання правовідносин.

Таким чином, виходячи із загальних засад пріоритетності законів над іншими підзаконними нормативними актами при вирішенні цієї проблеми  підлягає застосуванню Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV, а саме нормативні положення статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що діяли в редакції до скасування змін, внесених за Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2007 року №107-VI, та були і лишаються діючими на момент проведення перерахунку пенсії позивачу. Із змісту яких витікає, що для перерахунку пенсії застосовується показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії. Також якщо при проведенні перерахунку пенсії береться заробітна плата відповідно до абзацу першого частини першої статті 40 цього Закону, то відповідно має застосовуватись і той показник середньої заробітної плати, який береться при призначенні пенсії із заробітку відповідно до цієї ж частини першої статті 40 Закону, тобто за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії.

А отже потрібно зазначити, що відповідно до змісту цієї норми частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» поверненню підлягають не тільки суми пенсії, яке були призначені але не виплачені, а й ті суми, які мали бути призначені пенсіонерові.

Таким чином, при проведенні перерахунку пенсії працюючому пенсіонерові територіальне управління Пенсійного фонду України має керуватись цією діючою нормою спеціального Закону №1058-IV, а не спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України від 11.03.09 року, який не є вищим законодавчим чи підзаконним актом, а є відомчим листом, викладені положення якого містить в собі лише рекомендаційний характер і можуть бути використані як рекомендація.

 

P.S. Враховуючи наявність  Інформаційного Листа №1049/11/13-11 Вищого адміністративного суду України щодо справ по перерухунку пенсій пропоную ознайомитись із цією статтею:  http://i-law.kiev.ua/?p=399

54 комментария on На допомогу працюючим пенсіонерам щодо захисту своїх прав при перерахунку пенсії

 1. Юрій:

  Доброго дня! Отримую пенсію по інвалідності з 2010 року. Кожного разу при перерахунку, УПФУ застосовує показник середньої заробітної плати за рік, який був попереднім під час призначення пенсії (2009 рік). Що робити у цьому випадку? Судова практика не на боці пенсіонерів.

  Відповідь: в першій інстанції- не на боці, але апеляційний та ВСУ на боці пенсіонерів. Іншої поради-ніж звертатися до суду, у нас, нажаль, немає.

 2. Оксана:

  Вітаю!
  В 2012 оформила пенсію по інвалідності (ІІ гр.), продовжувала працювати. Цього року понизили групу до ІІІ. Чи маю право на перерахунок пенсії, якщо зарплата зросла, чи за якихось ін. критеріїв?

  Відповідь: це залежить від вашої пенсійної справи, яку ми не бачимо, прочитайте відповідні статті на сайті та зверніться до УПФУ

 3. гаврилюк петро:

  запитання Була призначена пенсія в 2012р розрахунок коефіцієнта зарплати був проведений до 31,08,2012р, заява була подана 03,09,2012р після уже 11,12,2014р подав заяву на перерахунок пенсеії, з урахваня , що на протязі цих додаткових 3 місяців і 10 днів буде зараховано 3 місяі і 10 днів, яких для повних 47 років не вистачало, але 10 днів не зарахували, чи мали таке право. страхові внески зараховані уже наступному місяці, я продовжую працвати там на підприємстві??? Що робить? куди звертатися??

  Відповідь: необхідно брати письмову відмову у розрахунку в УПФУ та оскаржувати, їх дії непарвомірні.

 4. Любомир Козак:

  Доброго дня!
  Прошу пояснити, як розуміти зі змісту закону
  «Умовою призначення наукової пенсії є звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника або укладення ним після досягнення пенсійного віку строкового трудового договору (контракту).» частину про «або укладення ним після досягнення пенсійного віку строкового трудового договору (контракту).» Це що, у разі укладення строкового трудового договору (контракту)можна працювати і отримувати наукову пенсію?

  Відповідь: так, але саме строкового трудового контракту

 5. У 2010 році я подала в суд на перерахунок пенсії( постанова кабміну № 530). Суд задовільнив мої вимоги. В 2011 році мені зробили перерахунок і пенсія збільшилася на 300 грн. Але в січні 2014 року я отримала знову «стару» пенсію. У пенсійному фонді мені пояснили, що вони подавали апеляцію, але суд не мав змоги зразу її розглянути, то суд відбувся 25.05.2012 р. І лише у грудні 2013 р. своє рішення направив у пенсійний фонд. Ніяких матеріалів про те, що має бути суд і що взагалі подавалася апеляційна скарга у мене нема, не сповіщали. Строки на касаційну скаргу у мене пропущені. як бути в цьому випадку?

  Відповідь: Подавати касаційну скаргу та заяву на поновлення строку в касаційний суд, з поясненням вимог та обгрунтуванням.

 6. Полина:

  С мая 2009 г мне назначили пенсию , но я продолжаю работать . В июне 2011 года мне сделали перерасчет пенсии исходя из показателя средней заработной платы за 2008 г. В 2013 мне сделали перерасет с учетом опять по показателю 2008 года. Могу ли я обратиться в суд , что в 2011 году мне должны были пересчитать по показателю 2010 года ведь до июля 2011 года эта норма действовала?????

  Відповідь: З Вашого листа Важко надати відповідь, щодо перспектив судового процесу. Але звернутися в суд ви маєте право.

 7. Добрый день! Спасибо за информацию(вопрос от 13.10.2013). Может быть для ответа на мой вопрос поможет дополнительная информация: перед наступлением пенсионного возраста (14.03.2010) распоряжением председателя районного совета от 04.01.2010 мне продолжено срок пребывания на службе в органах местного самоуправления до 14.03.2015. Скажите, пожалуйста, что нужно посмотреть в коллективном договоре? Я посмотрю и сообщу Вам. Благодарю.

  Відповідь: НЕобхідно в цілому ознайомитися з колективним договором, умовами виплати та збільшення заробітньої плати тощо.

 8. Добрый день! Я с марта 2010 года на пенсии как служащий в органах местного самоуправления.Продолжаю работать, как и прежде, в должности заведующего отделом. С января 2014 несколько отделов объединяют в один и мне предлагают должность заведующего сектором во вновь создаваемом отделе (освобождение должности в соответствии с пунктом 1 ст.40 КЗпП). Прошу Вас пояснить: в случае повышения в дальнейшем должностных окладов служащим в органах местного самоуправления, перерасчёт моей пенсии будет проводиться исходя из заработной платы заведующего отделом (как начислялась первоначально пенсия) или же исходя из заработной платы заведующего сектором, в случае моего перехода на должность заведующего сектором? Заранее благодарна.

  Відповідь: Надати вам чітку відповідь не вбачається можливим, оскільки, необхідно опиратися на трудовий договір або ж на колективний договір.

 9. Надежда:

  дравствуйте, меня зовут Надежда, мне -62 года. С 01.01.09г. я на пенсии.
  Мне пришло письмо с Пенсионного фонда уведомдение, о том, что «в зв’язку з тим, що Вами несвоечасно повыдомлено про працевлаштування в Вас виникла переплата пенсії в сумі … за період 01.01.10-31.08.13, яка буде утримуватись в розмірі 20% щомісячно від розміру пенсії….»
  Как мне правильно оформить документы на суд, что бы приостановить удержание, и каковы мои действия дальше ?? Спасибо.

  Відповідь: Вам необхідна порада та допомога спеціаліста в сфері права, нажаль, ми позови не складаємо.

 10. Валентина:

  З приблизним Вашим текстом законодавства про не вірний перерахунок пенсії я звернулась в Шевченківський суд Києва — відповідь на користь Пенсійного фонду. В січні 2012 року подала заяву в Апеляційний суд, але ще досі не розглядали. Думаю, що рішення буде не в мою користь. Що робити далі?

  Відповідь: Пройти всі інстанції судового розгляду в Україні (апеляція, касація) і звернутися до Європейського суду з прав людини.

Добавить комментарий