Положеннями ст. 46 Конституції України закріплено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

На реалізацію конституційних норм з 1 січня 2004 року діє Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV, який відповідно до його преамбули визначає принципи, засади, і механізм функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій.

Положеннями статті 42 частини четвертої цього Закону, якою регулюється порядок перерахунку пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, прожиткового мінімуму та страхового стажу, зі змінами, внесеними Законом України №107-VI від 28 грудня 2007 року «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», які в редакції даного Закону почали діяти з 01.01.08 року, передбачалось що у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. У разі якщо коефіцієнт заробітної плати (доходу) із урахуванням заробітної плати після призначення (попереднього перерахунку) пенсії не зменшується, за бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону. Тобто за вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, період, за який враховується заробітна плата, після виключення 10 відсотків тривалості страхового стажу, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008 були визнані такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) положення пункту 35 Розділу ІІ Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким вносились зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зокрема в частині визначення показника заробітної плати та порядку проведення перерахунку.

У зв’язку з цим спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України від 11.03.09 р №20/0/18-09/039 (№4096/025-01) були приведені роз’яснення. Відповідно до вищезазначеного листа перерахунки пенсії особам у 2009 році у порядку ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» проводяться з використанням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для перерахунку пенсії за 2007 рік (1197,91 грн).

Дані рекомендації в більшості покладені в основу і застосовані територіальними управліннями Пенсійного фонду України при проведенні перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам, зокрема і у 2009, і у 2010 році.

Втім, відповідно до положень, закріплених у ст. 152 Конституції України, закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. Таким чином, з моменту визнання зазначеним рішенням Конституційного Суду України норми про внесення змін до закону неконституційною, тобто з 22 травня 2008 року, вона втрачає чинність і тим самим відновлюється дія статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в попередній в редакції, що діяла до внесення змін, відповідно до якої встановлено, що у   разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.

Надалі з початку 2009 року і на цей час норма ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» будь-яким нормативно-правовим актом вищої сили не є скасованою або зупиненою, є чинною і діє на протязі часу по всій території України по колу осіб.

Абзацом першим підпункту 3 пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р №530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян», із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України №355 від 14.04.2009 р як підзаконним актом, яка доповнює і розробляє подальший порядок у тому числі проведення перерахунку пенсій пенсіонерам у 2009 році та надалі, також визначено, що за бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону №1058-IV, тобто за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. Частина 5 ст. 4 Цивільного кодексу України визначає, що інші органи влади України можуть видавати  нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України та законом. Пунктом 5 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 р. “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя передбачено, що якщо при розгляді справи буде встановлено, що нормативно-правовий акт, який підлягав застосуванню, не відповідає, або суперечить законові, суд зобов’язаний застосувати закон, який регулює ці правовідносини.

Також слід зауважити, що Конституційний Суд України у пункті 3 мотивувальної частини рішення від 3 жовтня 1997 року №4-зп у справі про набуття чинності Конституції України зазначив: «Конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними нормативними актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайно, є практика, коли наступний у часі акт містить пряме застереження щодо повного або часткового скаксування попереднього. Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового атку, якщо інше не передбачено самим цим актом , автоматично скасовується однопредметний акт, якій діяв у часі раніше». Отже, за наявності декількох законів, норми яких по різному регулюють конкретну сферу суспільних відносин, під час вирішення спорів у цих відносинах суди повинні застосовувати положення закону з урахуванням дії закону в часі за принципом пріорітету тієї норми, яка прийнята пізніше та лишається діючою на момент протікання правовідносин.

Таким чином, виходячи із загальних засад пріоритетності законів над іншими підзаконними нормативними актами при вирішенні цієї проблеми  підлягає застосуванню Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV, а саме нормативні положення статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що діяли в редакції до скасування змін, внесених за Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2007 року №107-VI, та були і лишаються діючими на момент проведення перерахунку пенсії позивачу. Із змісту яких витікає, що для перерахунку пенсії застосовується показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії. Також якщо при проведенні перерахунку пенсії береться заробітна плата відповідно до абзацу першого частини першої статті 40 цього Закону, то відповідно має застосовуватись і той показник середньої заробітної плати, який береться при призначенні пенсії із заробітку відповідно до цієї ж частини першої статті 40 Закону, тобто за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії.

А отже потрібно зазначити, що відповідно до змісту цієї норми частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» поверненню підлягають не тільки суми пенсії, яке були призначені але не виплачені, а й ті суми, які мали бути призначені пенсіонерові.

Таким чином, при проведенні перерахунку пенсії працюючому пенсіонерові територіальне управління Пенсійного фонду України має керуватись цією діючою нормою спеціального Закону №1058-IV, а не спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України від 11.03.09 року, який не є вищим законодавчим чи підзаконним актом, а є відомчим листом, викладені положення якого містить в собі лише рекомендаційний характер і можуть бути використані як рекомендація.

 

P.S. Враховуючи наявність  Інформаційного Листа №1049/11/13-11 Вищого адміністративного суду України щодо справ по перерухунку пенсій пропоную ознайомитись із цією статтею:  http://i-law.kiev.ua/?p=399

50 комментариев on На допомогу працюючим пенсіонерам щодо захисту своїх прав при перерахунку пенсії

 1. Галина:

  Працюючий інвалід 2 групи має право на перерахунок пенсії? пішов на пенсію 20 червня 2014 року

  Відповідь: має

 2. Лариса:

  Лариса
  17.02.2016
  Прошу надати роз яснення наступній ситуації .У мене загальний стаж роботи 43рока.У 2009 році я оформила пенсію за віком 2450грн ,продовжуючи працівать.Теперь мне 61рік т.к. призначена пенсія за віком,по старій формулі.мене перераховівают пенсію з білшивши ії на 320грн хотя моя зароботная плата за ети 6 лет роботи на пенсіі досредней по Украинской доривняет коеффиціенту 3,65.Неужели єто все неберется до уваги и невраховуется при пересчете пенсіі

  Відповідь: враховується, зверніться до УПФУ

 3. Алла:

  Доброго дня! Моя матір вийшла на пенсію за віком в 2005 році. На кінець 2015 року вона отримала науковий стаж 15 років для отримання наукової пенсії. В пенсійному фонді проводять розрахунок заробітної плати для наукової пенсії за період розрахунку пенсії за віком (2005 рік). Питання: чи правильно розраховано наукову пенсію за період отримання попередньої пенсії? Чи розрахунок повинен проводитись за новим періодом, коли вона збирається вийти на наукову, в 2016 році?
  Дякую за увагу

  Відповідь: за показником нового періоду мають розраховувати

 4. Чи повинні були зробити мені перерахунок пенсії без мого звернення до пенсійного фонду в вересні 2015 року, якщо я йшов на пенсію в січні 2014 року по списку №2 в 57 років.

  Відповідь: так

 5. Я непрацюючий пенсіонер-ліквідатор ЧАЕС 2 категорії. У серпні 2015р. районний суд своїм рішенням, яке підтвердив у листопаді обласний апеляційний суд, зобов»язав підприємство перерахувати розмір зар. плати за 5 місяців 1987р.роботи в зоні відчуження ЧАЕС та видати довідку для Пенсійного фонду. Цю довідку про зарплату досі не отримав. Підкажіть, будь ласка,з якої дати ПФ повинен перерахувати пенсію: з серпня чи з листопада, чи з дати вказаної на довідці, чи з дня подачі довідки до ПФ?

  Відповідь:з дати звернення до УПФУ

 6. У листопаді 2015 року я звернулась у ПФ за перерахунком пенсії, як працюючий пенсіонер. Там мені було повідомлено, що моя пенсія зменшиться з грудня 2015 року на 500грн, тому що я одержувала збільшену пенсію за рішенням районного суду від 26.06. 2011 року по ст. 42 Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування» про застосування середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузі економіки України за 2010 рік. Пенсійний Фонд нашого району оскаржив рішення районного суду у Київському апеляційному адміністративному суді і ніби-то було рішення апеляційного суду про скасування постанови районного суду. Ні про засідання апеляційного суду, ні про його рішення мені не повідомлялось, і я протягом 4 років отримувала пенсію за постановою районногосуду.Запитання: чи мав право ПФ зменшити мені пенсію по рішенню апеляційного суду, якщо воно не виконувалось протягом півтрароку і і апеляційний суд не повідомляв про ньго до цього часу ні мене, ні ПФ? Чи не втратило силу рішення апеляційного суду через термін давності?

  Відповідь: до рішення суду не застосовується термін давності

 7. Даша:

  Роз’ясніть ситуацію: мій чоловік інвалід з дитинства (з 5 р), ІІІ группа, отримував пенсію по інвалідності, десь у 2013 р йому перерахували пенсію до трохи більше ніж 1400 грн, у 2014 р її всю забрали, рскільки він працює і розмір пенсії перевищує сумму 1400 грн. Скажіть це законно? Чи є можливість подати в суд і вістоятм свої права? Дякую.

  Відповідь: це законно, оскільки дія УПФУ на підставі прийнятого Закону. А от законність закону визначає суд. Ви вправі звернутися до суду.

 8. останній перерахунок пенсії у мене було здійснено у вересні 2011року. Через 2 роки, тобто у 2013 році я не зверталась у Пенсійний фонд щодо перерахунку пенсії, а звернулась лише у жовтні 12015 року. Чи значить це, що я втратила надбавку за попередні два роки, коли я не звернулась у ПФ відносно перерахунку за період з 2011року по 2013 рік?

  Відповідь: ні, не значить

 9. Олександр:

  как наша держава «имеет» всех без исключения пенсионеров на одной только формуле расчёта пенсии. А именно: в фомуле имеется переменная величина єто средняя зарплата по Украине. И посчитав единажды пенсию нас обрекают на нищету в последующие годы. Так с 2010,2011,20012,2013,20014годов средняя з/п увеличилась на 70%пенсионеры которые идут на пенсию в 2015 году получают пенси при прочих равных условиях на 70% больше чем их сотрудники ставшие пенсионерами 5 лет назад. Если в формуле есть переменная величина, то с изменением этой величины (раз в год в марте) нужен перерасчёт пенсии всем пенсионерам. Вы же в магазине не купите крупу в 2015 году по цене 2009 года, и не заплатите комуналку по тарифу того года когда вы шли на пенсию. для упрощения этой процедуры необходимо перемножить коэффициент зарплаты и коэффициент стажа (они в формуле перемножаются) и получить одну величину «коэффициент трудового участия» и дать каждому пенсионеру как номерок. Пришёл март месяц посчитали среднюю з/п по Украине и каждый пенсионер легко и просто узнал свою пенсию путем перемножения коэффициента «трудового участия» на средний заработок по Украине

  Відповідь: також ви можете адресувати аналогічне звернення до ВРУ та КМУ

 10. Людмила:

  Прошу надати роз яснення наступній ситуації. У мене загальний стаж роботи 41 рік.У 2010 році я оформила пенсію за віком, продовжуючи працювати держслужбовцем. Зараз мені 60 років.Стаж держслужби 13 років. В пенсійному фонді мені заявили, що я на пенсію держслужбовця розраховувати не можу, т.к. у мене уже призначена пенсія за віком, але по старій формулі 2007 року. У 2013 році мені перерахували пенсію збільшивши її на 100 грн. за кожний рік роботи з 2010 року (300 грн.).
  На як пенсію я можу розраховувати. та яка з них буде більшою?

  Відповідь: нажаль, відповісти на ваше питання, без ознайомлення з вашою пенсійною справою, неможливо.Зверніться за очною консультацією.

Добавить комментарий