Положеннями ст. 46 Конституції України закріплено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

На реалізацію конституційних норм з 1 січня 2004 року діє Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV, який відповідно до його преамбули визначає принципи, засади, і механізм функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій.

Положеннями статті 42 частини четвертої цього Закону, якою регулюється порядок перерахунку пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, прожиткового мінімуму та страхового стажу, зі змінами, внесеними Законом України №107-VI від 28 грудня 2007 року «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», які в редакції даного Закону почали діяти з 01.01.08 року, передбачалось що у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. У разі якщо коефіцієнт заробітної плати (доходу) із урахуванням заробітної плати після призначення (попереднього перерахунку) пенсії не зменшується, за бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону. Тобто за вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, період, за який враховується заробітна плата, після виключення 10 відсотків тривалості страхового стажу, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008 були визнані такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) положення пункту 35 Розділу ІІ Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким вносились зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зокрема в частині визначення показника заробітної плати та порядку проведення перерахунку.

У зв’язку з цим спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України від 11.03.09 р №20/0/18-09/039 (№4096/025-01) були приведені роз’яснення. Відповідно до вищезазначеного листа перерахунки пенсії особам у 2009 році у порядку ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» проводяться з використанням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для перерахунку пенсії за 2007 рік (1197,91 грн).

Дані рекомендації в більшості покладені в основу і застосовані територіальними управліннями Пенсійного фонду України при проведенні перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам, зокрема і у 2009, і у 2010 році.

Втім, відповідно до положень, закріплених у ст. 152 Конституції України, закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. Таким чином, з моменту визнання зазначеним рішенням Конституційного Суду України норми про внесення змін до закону неконституційною, тобто з 22 травня 2008 року, вона втрачає чинність і тим самим відновлюється дія статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в попередній в редакції, що діяла до внесення змін, відповідно до якої встановлено, що у   разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.

Надалі з початку 2009 року і на цей час норма ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» будь-яким нормативно-правовим актом вищої сили не є скасованою або зупиненою, є чинною і діє на протязі часу по всій території України по колу осіб.

Абзацом першим підпункту 3 пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р №530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян», із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України №355 від 14.04.2009 р як підзаконним актом, яка доповнює і розробляє подальший порядок у тому числі проведення перерахунку пенсій пенсіонерам у 2009 році та надалі, також визначено, що за бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону №1058-IV, тобто за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. Частина 5 ст. 4 Цивільного кодексу України визначає, що інші органи влади України можуть видавати  нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України та законом. Пунктом 5 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 р. “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя передбачено, що якщо при розгляді справи буде встановлено, що нормативно-правовий акт, який підлягав застосуванню, не відповідає, або суперечить законові, суд зобов’язаний застосувати закон, який регулює ці правовідносини.

Також слід зауважити, що Конституційний Суд України у пункті 3 мотивувальної частини рішення від 3 жовтня 1997 року №4-зп у справі про набуття чинності Конституції України зазначив: «Конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними нормативними актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайно, є практика, коли наступний у часі акт містить пряме застереження щодо повного або часткового скаксування попереднього. Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового атку, якщо інше не передбачено самим цим актом , автоматично скасовується однопредметний акт, якій діяв у часі раніше». Отже, за наявності декількох законів, норми яких по різному регулюють конкретну сферу суспільних відносин, під час вирішення спорів у цих відносинах суди повинні застосовувати положення закону з урахуванням дії закону в часі за принципом пріорітету тієї норми, яка прийнята пізніше та лишається діючою на момент протікання правовідносин.

Таким чином, виходячи із загальних засад пріоритетності законів над іншими підзаконними нормативними актами при вирішенні цієї проблеми  підлягає застосуванню Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV, а саме нормативні положення статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що діяли в редакції до скасування змін, внесених за Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2007 року №107-VI, та були і лишаються діючими на момент проведення перерахунку пенсії позивачу. Із змісту яких витікає, що для перерахунку пенсії застосовується показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії. Також якщо при проведенні перерахунку пенсії береться заробітна плата відповідно до абзацу першого частини першої статті 40 цього Закону, то відповідно має застосовуватись і той показник середньої заробітної плати, який береться при призначенні пенсії із заробітку відповідно до цієї ж частини першої статті 40 Закону, тобто за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії.

А отже потрібно зазначити, що відповідно до змісту цієї норми частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» поверненню підлягають не тільки суми пенсії, яке були призначені але не виплачені, а й ті суми, які мали бути призначені пенсіонерові.

Таким чином, при проведенні перерахунку пенсії працюючому пенсіонерові територіальне управління Пенсійного фонду України має керуватись цією діючою нормою спеціального Закону №1058-IV, а не спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України від 11.03.09 року, який не є вищим законодавчим чи підзаконним актом, а є відомчим листом, викладені положення якого містить в собі лише рекомендаційний характер і можуть бути використані як рекомендація.

 

P.S. Враховуючи наявність  Інформаційного Листа №1049/11/13-11 Вищого адміністративного суду України щодо справ по перерухунку пенсій пропоную ознайомитись із цією статтею:  http://i-law.kiev.ua/?p=399

54 комментария on На допомогу працюючим пенсіонерам щодо захисту своїх прав при перерахунку пенсії

 1. solopsoz1@gmail.com:

  Чи можна повністю наново перерахувати розмір пенсії в іншому пенсійному фонді, а не за місцем проживання?

  Відповідь: законодавчо такої опції не має

 2. Віталій:

  03.01 20 я надав необхідні документи ни Нікопольського відділення ПФУ для призначення пенсії повіку, на яке я набув право 03.10.19 року при набутті 60 річного віку. З З.03.10.20 р я отримував виплату за вислугу років,наяку мав право як машиніст еклектровоза, але продовжував працювати на залізниці, як того вимагає законодавство, на посадах не повязних з факторами що надавали право на отримання даної виплати Так як я набув на право пенсії по віку вперше, я розраховував на отримання пенсії за віком із застосуванням середньої заробітної плати по Україні, з якої сплачені страхові внески, яка застосовувалась на час подачі мною документів на переоформлення. У , при серемоєму випадку застосувався середній заробіток 4404 грн при фактичному середньому заробітку в Україні за 9000 гр. В той же час для розрахунку особистого коофіцієнту по кожному місяцю заситосовується фактична середня заробітна плата. Як наслідок, розмір очікуваної пенсії зменшився більше ніж вдвічі. В 2014 році призначена мені виплата за вислугу років складала 4780 грн, при ЗП по Україні 3140 гр. При тому ж особистому коефіціенті 3,5, стажі 43 роки мені призначена песія по віку 6800 при середній ЗП до 10000 гр. Хочу попросити у ВАС консультацію чи можна справедливо осучаснити пенсію відповідно до розрахунків сучасного законодавства

  Відповідь: з огляду на змістовність вашого питання, радимо звернутися за очною допомогою.

 3. марія:

  Я песіонерка, яка сплачувала із зарплати пенсійні страхові внески від 1 — 3 % в накопичувальну систему ПФУ . Як зараз їх повернути?

  Відповідь:зверніться в УПФУ

 4. Пенсіонер:

  Доброго дня, мій тато вийшов на пенсію у 2016 році, коли коефіцієнт був 1,35, про працював ще 2 роки, але коли запросили перерахунок, то повідомили, що пенсія буде меншою, бо коєфієнт зараз 1, чому так? Що буде у 2018

  Відповідь: запросіть пояснення в УПФУ.

 5. Я отримую військову пенсію за вислугу років. Наразі більше17 років працюю, відповідно сплачую пенсійні внески кожен місяць.Яким чином держава враховує ці платежі в пенсійний фонд? і яким чином мені отримати віповідну добавку до пенсії, з урахуванням цих фінансових внесків?

  Відповідь: зверніться за очною допогою, заочно вирішити ваше питання не можливо

 6. Анатолій:

  У 2002 році 12.08. оформлявся на пенсію,до ПФ подав Заяву і довідку про зарплату за 60 місяців але Пф всупереч моєї заяви нарахували пенсію за 2001 рік(один) включно.Що робити,кофецієнт заробітної плати менший ніж за 60 місяців.Що робити???Подав заяву через два роки на перерахунок пенсії вказавши що тільки за стажем але всупереч заяви перерахунок зроблено за стажем і зарплатою ,був КЗП 2,09 став 1,53.Що до суду подавати:

  Відповідь: звертайтесь за захистом до суду

 7. Анна:

  я оформила пенсію за віком 19 листопада 2015року. Пенсію мені призначили з 20 серпня, тобто з дня народження, коли мені виповнилось 57 років. Я працюючий пенсіонер. З якої дати я можу подавати заяву на перерахунок пенсії?

  Відповідь: залежить від обставин вашої пенсійної справи, зверніться в УПФУ за розясненням

 8. Неля:

  Подала на перерахунок пенсії у результаті чого отримала пенсію меньшу майже на 450 грн, а ніж отримувала. На звернення на сайті ПФУ отримала листа-відповідь з дивними аргументами — «Відповідно до постанови Київського апеляційного адмістративного суду від 20.12.2013 року, яка надійшла до управління 16.05.2017, постанову суду від 18.06.2011 скасовано.У зв`язку з зазначеним, розмір Вашої пенсії з 01.06.2017 обчислено з урахуванням показника середньої заробітної плати по Україні-1197,91 грн.» Я подавала у 2011 році досуду, коли подала на перерахунок пенсії і мені застосували ці ж 1197,91.Суд я виграла і двічі(2013 та 2015рр) мені робили перерахунок застосовуючи середню з.п. по Україні 1982,63. Тепер мені повідомили, що виявляється була апеляція у 2013, про яку я ні сном ні духом, яка надійшла до управління у 2017р.Що мені робити, знову йти до суду? У листі не вказано номерів справ а лише дати, чи зобов’язаний ПФУ надати мені копію цих документів? З чого починати, підскажіть будьласка.

  Відповідь: йдіть до суду та знайомтесь зі справою, а далі оскаржуйте

 9. Ніна:

  Добрий день. Мені при виході на пенсію за віком у 2013 не були перераховані до ПФУ роботодавцем страхові внески з квітня 2011 по причині вимушеного прогулу. Після поновлення мене на роботі з 01.09.2014 відповідач виплатив середній заробіток за час вимушеного прогулу аж у вересні 2015, провівши одночасно помісячне коригування сплачених страхових внесків до ПФУ з квітня 2011 до 2014 року.
  У жовтні 2015 я подала до управління ПФУ заяву з копією показників в Індивідуальних відомостях про застраховану особу про необхідність перерахунку розміру моєї пенсії з дня її призначення, тобто з вересня 2013 року та виплати заборгованості, але управління ПФУ провів перерахунок з жовтня 2015, тобто з часу виплати страхових внесків заборгованих мені сум та з часу подання мені заяви до них у жовтні 2015 після виплати серезнього заробітку за час вимушеного прогулу.
  Доплату за 25 місяців відмовляється здійснити по причині пропущення 3-х місячного терміну з дня подачі заяви на призначення пенсії.
  Чи законодавче правомірна відмова ПФУ у доплаті мені сум з вересня 2013 по вересень 2015 згідно сплачених роботодавцем та одночасно помісячно відкоригованих заднім числом страхових
  внесків. Дякую.

  Відповідь: правомірність відмови оцінюється за документами та самою відмовою, заочно це зробити не можливо.

 10. Пенсіонер:

  Які зараз формули перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам?

  В інтернеті написано, що під час перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам брали середню зарплату і в законі було неоднозначне тлумачення яку середню зарплату брати. Частина пенсіонерів подала до суду позов з метою взяти середню зарплату за якомога пізніший термін часу, бо вона там більша. Значна їх частина отримала позитивне рішення судів і їх пенсія зросла в кілька разів. Потрібен зразок подібної позовної заяви.

  Відповідь: вся правова інформація викладена в статтях на сайті, зразки позовних заяв відсутні.

Добавить комментарий