Процедура призначення

 

Кому надається допомога

Допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітними підприємницької діяльності надається застрахованим та незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними. Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. № 219, Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 р. № 307.

Статусу безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи. Статус безробітного надається цим особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (центр зайнятості), незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Куди звертатися за допомогою

Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку і виплачується в установленому порядку через банківські установи.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Допомога з безробіття призначається на підставі особистої заяви безробітного, довідки (довідок) про середню заробітну плату (дохід) за останнім місцем (кількома місцями) роботи чи служби, трудової книжки, військового квитка, копії цивільно-правового договору та пред’явленням (за наявності) свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Військовослужбовці Збройних сил, Державної прикордонної служби, внутрішніх військ, інших військових формувань, утворених відповідно до Законів України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозілів цивільного захисту, особи начальницького складу податкової міліції, а також особовий склад воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), створених відповідно до законодавства на постійниій основі (далі — військовослужбовці), крім військовослужбовців строкової служби, звільнені зі служби, подають довідку (довідки) з військового комісаріату, військової частини або іншого формування, яке виплачує грошове забезпечення, про строки проходження служби, які включаються та (або) прирівнюються до страхового стажу, а також розмір і строки виплати грошового забезпечення відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Відповідні довідки подають також особи, які проходили державну службу в підрозділах міліції та були звільнені у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію або звільнені за станом здоров’я.

До державної служби зайнятості громадяни подають копії відповідних документів (трудової книжки, цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), диплома або іншого документа про освіту, довідки ІПН), які зберігаються в їхній особовій справі (абзац 7 п. 3 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних).

 Яким документом оформляється рішення про призначення допомоги з безробіття?

Рішення про призначення допомоги з безробіття, її розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформлюється наказом центру зайнятості, номер і дата якого заноситься до картки персонального обліку безробітного. З цим наказом безробітний має бути ознайомлений під особистий підпис у картці обліку ухвалених рішень керівництва центру зайнятості.

Розмір допомоги по безробіттю

Згідно з п.1 ст.23 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу. Розмір цієї допомоги визначається у відсотках до їхньої середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266, залежно від страхового стажу: до двох років — 50%, від двох до шести років — 55, від шести до 10 — 60, понад 10 років — 70%.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів — 100%, упродовж наступних 90 календарних днів — 80; у подальшому — 70%.

Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму, для працездатних осіб, установленого Законом.  З 01.01.2014 р. по 30.06.2014 р. максимальна сума допомоги складає 4 872,00 грн., а з 01.07.2014 р. по 30.09.2014 р. – 5000,00 грн, з 01.10.2014 по 31.12.204 року — 5204,00 грн.

Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, молодь, яка закінчила або припинила навчання, звільнилась з військової або невійськової служби, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.
Мінімальний розмір встановлюється Правління Фонду.

Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття постановою 12.04.2012  № 327 установило мінімальний розмір допомоги по безробіттю— 544 гри.

Для застрахованих осіб, визнаних у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески, розмір допомоги встановлено з: 1 січня  2014 року —  882 грн.

Допомога по безробіттю виплачується з 8-го дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

Виплата допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го календарного дня.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів, для осіб, які шукають роботу вперше, та інших незастрахованих осіб — 180 календарних днів.


Калькулятор розрахунку допомоги по безробіттю: http://trud.gov.ua/control/uk/job/calculator


 

У яких випадках допомога по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів?

Згідно з п.5.4 Порядку надання допомоги по безробіттю тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

- приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (в тому числі поза межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю — на строк, не менший від кількості календарних днів тимчасової роботи.Тимчасовою вважається робота, на яку працівника прийнято на строк до двох або чотирьох місяців у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким на законних під ставах зберігається його місце роботи;

- порушення умов і строку реєстрації, перереєстрації як безробітного — на строк не менш як 30 календарних днів;

- недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню відповідно до законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», наданих безробітному в письмовій формі, у тому числі неповідомлення про перетин державного кордону у період, визначений працівником центру зайнятості для самостійного пошуку роботи — на строк не менш як 15 календарних днів;

- припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості — на строк не менш як 60 календарних днів.

У яких випадках розмір допомоги по безробіттю може бути зменшений і на який термін?

Згідно з п.4.1 Порядку надання допомоги по безробіттю, в тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 20.11.2000 р. №307, однією з умов для призначення допомоги по безробіттю є готовність особи до участі в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота для неї є підходящою. У разі відмови особи від участі в таких громадських роботах без поважних причин розмір допомоги по безробіттю, визначений відповідно до цього пункту, зменшується на 50% строком до трьох місяців.

Чи нараховується та виплачується допомога з безробіття в разі невідвідування центру зайнятості з поважних причин?

Виплата допомоги з безробіттю нараховується та виплачується в межах її загальної тривалості в разі невідвідування центру зайнятості з поважних причин, а саме в разі:

- хвороби безробітного — на підставі довідки довільної форми, виданої в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455. За дорученням безробітного, який хворіє, оформленим у встановленому порядку, за наявності названої довідки допомога з безробіття може бути одержана іншою особою;

- надання права безробітному за його заявою залишити місце постійного проживання строком не більш як на 30 календарних днів упродовж календарного року для оздоровлення та літнього відпочинку дітей віком до 14 років;

- сесії чи захисту дипломної роботи, якщо безробітний навчається за заочною чи вечірньою формами навчання в навчальних, закладах не за направленням державної служби зайнятості — за наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування центру зайнятості впродовж цього періоду;

- призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори у Збройні сили України згідно із Законом України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»;

- визнання особи інвалідом у період одержання допомоги з безробіття, призначеної відповідно до п. 2. 7 та 4. 1 Порядку надання допомоги з безробіття.

 

Підстави припинення виплати допомоги

Виплата допомоги по безробіттю припиняється в такому разі:

- працевлаштування безробітного, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з одержанням доходу безпосередньо від такої діяльності, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами (з дня працевлаштування, державної реєстрації як суб’єкта підприємницької або іншої діяльності, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами);

- поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (з дня поновлення);

- вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва (з дня зарахування до навчального закладу);

- проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості (з дня початку занять);

- призову на строкову військову або альтернативну (не військову) службу (з дати, зазначеної в повістці);

- набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного (з дня набрання законної сили вироком суду або рішенням суду)або направлення його за рішенням суду на примусове лікування (з дня набрання законної сили вироком суду або рішенням суду);

- призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку;

- призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості (з дня встановлення порушення);

- призначення безробітній жінці допомоги з вагітності та пологів (з дня набуття такого права відповідно до медичної довідки);

- подання письмової заяви про бажання доглядати за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з дня подання заяви або з дати, зазначеної в заяві);

- подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості (з дня подання заяви або з дати, зазначеної в заяві);

- переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість або закінчення строку реєстрації місця проживання (з наступного дня після виписки або закінчення строку реєстрації);

- закінчення строку її виплати (з наступного дня);

- зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості впродовж 30 і більше календарних днів (з наступного дня після останнього відвідування безробітним центру зайнятості);

- визнання непрацездатною особи з інвалідністю в період перебування її на обліку як безробітної (з дня видачі довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії);

- відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, в тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності)(з дня відмови від другої пропозиції);

- відмови безробітного від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості(з дня відмови від роботи);

- смерті безробітного (з дня смерті).

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги по безробіттю

Закон України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14&p=1314627761835151)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року N 307 Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0915-00&p=1314627761835151)

Постанова Правління Фонду загальнобов’язкового державного страхування на випадок безробіття 12.04.2012  № 327  Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю

Tags: , ,

360 Responses to “Допомога по безробіттю — 2014”

 1. Олександр:

  Добавлю до нижче сказаного:

  Що те звільнення, яке вони назвали скороченням, не є законним. Бо як такого скорочення й не буде, тому що хочуть вигнати за забор більш як 50% працюючих. А поставили тих людей, яких виганяють перед фактом. Що для тих хто не згоден з його звільненням (не підписання заяви на звільнення), після відпрацювання двохмісячного терміну, буде автоматично переведений на новий графік роботи, а саме: будуть виходити на роботу тільки по понеділках й працювати по чотири години робочого часу з початку зміни. По причині того, що роботодавець не взмозі буде в повній мірі забезпечувати їх роботою.

  Через що вони під тиском й пропонують звільнятись за згодою двох сторін, тому що потім прийдеться писати заяву на звільнення за власним бажанням.
  З такими умовами праці люди будуть самі розраховуватись на користь роботодавцю.

  Чи є такі дії звільнення законними? Підприємство є приватним.
  Чи можна якось подати на них в суд, й в якій формі?

  Відповідь: можна, в письмовій, в районний суд за вашим місцем проживання

 2. Олександр:

  Доброго Вам дня! Проблема така: Працюю на виробництві, якого власником на даний час є Росія. В зв’язку з ситуацією на сході України, у нас припинились поставки замовленнь в російському напрямку, й наше (проросійське керівництво) вирішило звільнити за згодою двох сторін й виплатою двох окладів, більше 500 працівників.
  Після декількох страйків й масових незаконних звільненнь, без попередженнь, керівники підрозділів оголосили прізвища тих працівників, які ніби-то попадають вже під скорочення а не звільнення, й повинні бути ознайомлені з приказом про скорочення штатів до 3-го вересня цього року, з двохмісячним відпрацюванням за 2/3 від окладу.

  Ще запропонували такий варіант, як звільнення за згодою двох сторін й виплатою двох окладів. Про що працівник повинен повідомити заявою своє керівництво до п’ятого вересня, замість скорочення.

  На чому мені згодитись: на згоді двох сторін, чи на скороченні? В чому я зможу більше виграти?

  Й взагалі, чи мали вони право мене звільняти, як єдиного годувальника, в якого дружина знаходиться в дикретній відпустці й отримує двох неповнолітніх дітей, одне віком менше одного місяця й друге 1,9 років?

  Відповідь: на питання- на чому ви більш виграєте, ми не відповідаємо, кожен сам обирає для себе найкращий варіант. Дії незаконні, і радимо звератися до суду. В останньому, читайте статті, за який умов призначається допомога по безробіттю та обирайте для себе варіант.

 3. Ірина:

  Дякую за відповідь. Я писала кілка разів, тому що моє повідомлення постійно зникало з сайту

 4. Ірина:

  В якій саме статті про це написано? Я не знайшла відповіді на своє запитання.

  Відповідь: стаття містить всі основні права та обовязки при обліку в ЦЗ, якщо ви чогось не знайшли, ви ще можете ознайомитися з нормативними актами, що в статті, внизу написані. Якщо і після ознайомлення з норматинвними актами, у вас залишились питання, тоди порадимо звертатися за фаховою очною допомогою у вашому місті, можливо є безкоштовні консультації

 5. Ірина:

  Чи повина я сама шукати роботодавця, щоб служба зайнятості направил мене на курси перукарів?

  Відповідь:ні, не повинні

 6. Ірина:

  Добрий день! В службі зайнятості мені повідомили, що направлять на курси перукарів лише в тому випадку, якщо я сама знайду роботодавця, який прийме мене нароботу і що цей роботодавець повинен заключити договір зі службою зайнятості. А ті роботодавці, які вже заявили свої вакансії не захочуть чекати поки я буду навчатись. Чи правомірна така вимога служби зайнятості, і чи не змушений буде роботодавець компенсувати моє навчання.

  Відповідь: якщо ви вважаєте, що ваші права порушені, ви можете звернутися до суду

 7. Світлана:

  Добрий день.Я прийшла оформлятися в центр зайнятості 14 липня ,16,17 відвідувала семінари 22 відмітилась і сказали що з 22 почнуться виплати.Чи так має бути по закону? І коли я маю отримати виплату?

  Відповідь: відповідь на ваше питання міститься в статті на сайті

 8. Світлана:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, я працювала 3,5 років і була звільнена за згодою сторін. Який відсоток від заробітної плати мені будуть виплачувати у центрі зайнятості і коли ці виплати розпочнуться після того, як я стану на облік? Чула, що тільки через 3 місяці.

  Відповідь: відповіді на всі ваші питання містяться в статті на сайті

 9. Ірина:

  Добрий день. В службі зайнятості сказали, що для того щоб мене направили на курси перукарів, необхідно мені самій знайти роботодавця, який після закінчення курсів прийме мене на роботу. І що роботодавець повинен заключити про це договір з центром зайнятості. Чи правомірна така вимога ЦЗ і чи не будуть стагнуті кошти за моє навчання з роботодавця?

  Відповідь: на ваше питання вже була надана відповідь, ознайомтесь з віджповідною статтею на сайті, щоб знати всі ваші права

 10. Ірина:

  В службі зайнятості мені сказали, що для направлення на куси перукарів, мені необхідно самій знайти роботодавця, що він повинен заключити договір з службою про те, щовізьме мене на роботу. А ті перукарні які вже звернулися з вакансіями, не захочуть чекати поки я буду вчитися. Скажіть, будь-ласка, чи правомірна така вимога, і чи не повинен буде роботодавець компенсувати вартість мого навчання.

  Відповідь: неправомірна, беріть письмову відмову ЦЗ та оскражуйте

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Яндекс цитирования все, що необхідно знати для отримання допомог