У зв’язку із проведенням часткової мобілізації у 2015 році, передбачається звільнення  у запас (демобілізація) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період у 2014 році, з метою забезпечення їх ротації, повернення до цивільного життя та на попередні місця роботи (посади). Нижче подано основні аспекти проведення демобілізації у 2015 році.

Загальний порядок звільнення в запас (демобілізації) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період

Строки проведення демобілізації

Відповідно до Указу Президента України від 14 січня 2015 року № 15/2015 “Про часткову мобілізацію” у період з 18 березня по 1 травня 2015 року, але не пізніше ніж за 10 діб до закінчення однорічного строку перебування на військовій службі проводиться звільнення в запас (демобілізація) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, відповідно до Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 303 “Про часткову мобілізацію”(тобто з 18 березня по 2 травня 2014 року)  і на момент звільнення проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Звертаємо увагу, що з метою недопущення зниження рівня боєготовності військових частин  та підрозділів Збройних Сил України, забезпечення планомірної ротації особового складу, звільнення в запас військовослужбовців здійснюється тільки після прибуття військовослужбовців на доукомплектування військової частини (підрозділу) після закінчення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та навчальних центрів Збройних Сил України, призваних на військову службу під час четвертої черги мобілізації (триває 90 днів з 20 січня 2015 року), але у будь-якому випадку у строки, визначені вище.

Військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, і які під час її проходження уклали контракти про проходження військової служби продовжують проходити військову службу за контрактом до закінчення особливого періоду або до оголошення окремого рішення про демобілізацію.

Порядок проведення демобілізації

Військовослужбовці Збройних Сил України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються
з військової служби у визначені строки наказами по особовому складу посадових осіб: (а) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу – командирів полків (кораблів 1 рангу), бригад та посадових осіб, які мають рівні або вищі з ними права щодо видання наказів по особовому складу, без проведення обстежень військово-лікарськими комісіями; (б) осіб офіцерського складу – першого заступника Міністра оборони України, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України без проведення обстежень військово-лікарськими комісіями; (в) військовослужбовців, які внаслідок поранення або хвороби перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я, звільнити з військової служби після закінчення їх лікування. Військовослужбовців, які перебувають у полоні, – після їх повернення з полону.

У зв’язку з демобілізацією посадова особа, у підпорядкуванні якої є військовослужбовці, які підлягають звільненню з військової служби, зобов’язана: забезпечити складання Плану звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який під особистий підпис доводиться до військовослужбовців, які до нього включені; організувати проведення бесід з військовослужбовцями, під час яких, серед іншого, їм роз’яснюються права та обов’язки після звільнення, а також повідомляється про порядок та розміри грошового та інших видів забезпечення; забезпечити своєчасну підготовку документів, які видаються військовослужбовцям при звільненні.

Накази про звільнення військовослужбовців з військової служби доводяться до них особисто. За рішенням командирів військових частин військовослужбовцям, звільненим у запас, організовуються урочисті проводи.

Після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати посаду, про що видається наказ по стройовій частині, та підлягає розрахунку (в тому числі підлягає виплаті грошова компенсація за невикористані відпустки за 2014 та 2015 роки за їх наявності), а також виключенню зі списків особового складу військової частини наказом по стройовій частині та направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання. Військовослужбовці у разі неможливості їх виключення зі списків особового складу військової частини через об’єктивні причини: перебування військовослужбовця на лікуванні у закладах охорони здоров’я, у полоні, тощо – виключаються після повернення з лікування, полону тощо.

При звільненні з військової служби на військовослужбовця оформлюється службова характеристика, в якій командир (начальник) в обов’язковому порядку надає висновок щодо доцільності проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України на визначених ним посадах. Один примірник характеристики додається до особової справи військовослужбовця, (за її наявності), другий – надається військовослужбовцю.

Військовослужбовцю, який виключений зі списків особового складу військової частини, видається на руки припис. У приписі вказується найменування військового комісаріату, дата прибуття та вихідний номер відправлення особової справи.

Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції і яким на день виключення зі списків особового складу військової частини не наданий статус учасника бойових дій видається комплект документів, необхідних для надання цього статусу через військові комісаріати, де вони будуть перебувати на військовому обліку, для їх надання до комісій обласних військових комісаріатів або Київського міського військового комісаріату. У разі надання військовослужбовцю статусу учасника бойових дій після його звільнення з військової служби командування військової частини надсилає відповідні документи (витяг з протоколу про встановлення статусу учасника бойових дій, посвідчення учасника бойових дій) до військового комісаріату, де військовослужбовець перебуває на військовому обліку.

Зауважимо, що особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов’язані Служби безпеки України — до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України) для взяття на військовий облік за місцем проживання. 

Особливості здійснення розрахунку вислуги років військовослужбовців, які мають право на пенсійне забезпечення

Перед звільненням військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період і які мають право на пенсійне забезпечення, кадровими органами уточнюються дані про проходження ними військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться попередній розрахунок вислуги років військової служби. Як виняток, з метою своєчасного звільнення вищезазначеної категорії військовослужбовців, за згодою військовослужбовця, дозволяється звільнення військовослужбовців Збройних Сил України в особливий період здійснювати без проведення розрахунку вислуги років; при цьому розрахунок вислуги років військовослужбовців, які будуть звільнені з військової служби в особливий період, здійснюють військові комісаріати, до яких вони будуть направлені для постановки на військовий облік.

Медичний огляд військовослужбовців

Медичний огляд військовослужбовців після їх звільнення з військової служби здійснюється за їх бажанням. Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас без проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (ВЛК) (за їх бажанням) або ті, які пройшли медичний огляд ВЛК внаслідок поранень, контузій, хвороб, отриманих в особливий період під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації та не згодні з постановою ВЛК про ступінь придатності до військової служби на період фактичного звільнення, та ставлять питання про перегляд цієї постанови, оглядаються ВЛК госпіталів за узгодженням зі ВЛК регіону за направленням військового комісара.

Соціальні  та інші гарантії

Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас забезпечуються комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час переміщення до місць проживання (перебування).

Військовослужбовцям, які мають вислугу 20 і більше років, у тому числі у пільговому обчисленні, та позитивно характеризуються по службі, а також тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років
у разі звільнення в запас за рішенням посадових осіб, які здійснюють звільнення, може бути надано право носіння військової форми одягу.

Зазначимо, що військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас мають право повернутися на попереднє місце роботи (посаду), яке повинно було бути закріплене за ними на весь час проходження військової служби  за призовом під час мобілізації, на особливий період (але не більше одного року).

Одноразова грошова допомога

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією та звільняються із служби після прийняття рішення про демобілізацію (крім військовослужбовців строкової військової служби), виплачується одноразова грошова допомога (далі — допомога) в розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення. Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення (без урахування винагород), на яке має право військовослужбовець на день звільнення.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними:

Указ Президента України від 14 січня 2015 року №15/2015 “Про часткову мобілізацію” (http://www.president.gov.ua/documents/18719.html); Указ Президента України від 17 березня 2014 року №303 “Про часткову мобілізацію” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/303/2014); Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII “Про оборону України” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-12); Закон України від 6 грудня 1991 року № 1934-XII “Про Збройні Сили України” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1934-12); Закон України від 20 грудня1991 року № 2011-XII “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2011-12); Закон України від 25 березня 1992 року № 2232-XII “Про військовий обов’язок і військову службу” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12); Закон України від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3543-12); Кодекс законів про працю України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08); Закон України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12); Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”, затверджене Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008); Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393-92-п); Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-п); Порядок та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 460 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/460-2014-п); Інструкція про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затверджена наказом Міністра оборони України від 11 червня 2008 року № 260 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0638-08); Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08).

Tags: , ,

241 комментарий on Демобілізація – 2015

  1. Ілона:

    Добрий вечір! Скажіть, будь ласка, чи надається відпустка після звільнення з військової служби, перед поновленням на основній роботі?

    Відповідь: за бажанням працівника

Добавить комментарий