На сьогодні законодавство України передбачає оформлення постійного догляду з відповідними соціальними виплатами на догляд за такими категоріями осіб, що потребують догляду: за дітьми-інвалідами віком до 18 років; за інвалідами І групи або особами, які досягли 80-річного віку; за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду; та за іншими громадянам похилого віку, інвалідами,  дітьми-інвалідами та хворими,  які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

 1. Оформлення догляду за дітьми-інвалідами віком до 18 років

Постійний догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років передбачає отримання надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років, що призначається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім Києва) рад (далі — місцеві органи з питань соціального захисту населення) одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. При цьому одиноким матерям (одиноким батькам) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи, навчання та служби.

Слід зазначити, що надбавка на догляд призначається і особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, додатково до документів, що подаються для призначення державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, подаються: заява про призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом;  довідка про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї; копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки — лише зазначені довідки;

довідка про спільне проживання дитини-інваліда з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. (при неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів);  довідка з місця навчання дитини; рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

Особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, додатково подають Довідку про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року N 430, та копію або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинока матір (одинокий батько) додатково до документів, що подаються для призначення державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, подає: оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в місцевих органах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини-інваліда, на яку призначається надбавка на догляд; довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання (при неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів; рішення про усиновлення (для усиновлених дітей); довідка з місця навчання дитини.

Розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, віднесеною до підгрупи А, призначається у розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (що з 1 січня 2015 року становить 1 032 гривень); за дитиною-інвалідом віком до 6 років — 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, віднесеною до підгрупи А, — 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років (що з 1 січня 2015 року становить 1 286 гривень); за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років — 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

 1. Оформлення догляду за за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

Догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, передбачає отримання відповідної компенсації, що призначається і виплачується у грошовій формі непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

Для призначення компенсації непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, подають в місцеві органи з питань соціального захисту населення заяву, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 “Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг”. Крім того, до заяви додаються: паспорт або документ, що посвідчує особу одержувача державної соціальної допомоги; довідка про перебування на обліку в органах Пенсійного фонду України або органах праці та соціального захисту населення — для особи, за якою здійснюється догляд; паспорт або документ, що посвідчує особу, за якою здійснюється догляд; документ, який підтверджує, що особа не працює: трудова книжка та довідка органів державної податкової служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі державної податкової служби як фізична особа — підприємець;за відсутності трудової книжки — заява особи із зазначенням причини відсутності трудової книжки; витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (для осіб, визнаних інвалідами І групи) — для особи, за якою здійснюється догляд.

Зауважимо, що розмір щомісячної компенсації без урахування індексації становить 4,80 грн.

 1. Оформлення догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду

Дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним, надається щомісячна грошова допомога на догляд.

Для призначення грошової допомоги на догляд подаються такі документи відповідним органам соціального захисту населення: заява; документ, що посвідчує особу; довідка про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв’язків членів сім’ї; довідки про доходи кожного члена сім’ї; висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу; довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі.

Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації (проживання) інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці, подається довідка, видана органом соціального захисту населення за місцем реєстрації дієздатної особи, про те, що вона не перебуває на обліку як одержувач і не одержує щомісячну грошову допомогу на догляд за місцем реєстрації.

Для підтвердження факту спільного проживання з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу та догляду за ним у разі потреби складається акт про проведення обстеження сім’ї спеціалістами органів соціального захисту населення. Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці, обстеження сім’ї для встановлення факту догляду є обов’язковим.

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж мінімальна заробітна плата (що станом на 1 січня 2015 року становить 1 218 гривень).

 1. Оформлення догляду за громадянам похилого    віку,    інвалідами, дітьми-інвалідам,  хворими,  які  не  здатні до самообслуговування і потребують  постійної   сторонньої   допомоги

Непрацюючим особам,   які   постійно  надають соціальні   послуги (зокрема з догляду)  громадянам   похилого    віку,    інвалідам, дітям-інвалідам,  хворим,  які  не  здатні до самообслуговування і потребують  постійної   сторонньої   допомоги   (крім   осіб,   що обслуговуються  соціальними   службами),  призначається  щомісячна компенсаційна виплата.

Компенсація  призначається  і  виплачується  місцевими органами з питань соціального захисту населення за  місцем  проживання,  перебування  особи,  якій надаються  соціальні  послуги,  з дня подання особою, яка надає  соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з усіма необхідними документами.

Зокрема, для призначення компенсації подаються такі документи:

а) особою,  яка  надає  соціальні послуги: заява про згоду надавати соціальні послуги; паспорт або інший документ, що посвідчує особу; висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги; копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки — письмове   повідомлення   особи   із  зазначенням  інформації  про відсутність  трудової  книжки  та  про  останнє  місце  роботи  чи отримання  доходів; заява  про  надання  згоди  на проведення перевірки даних про доходи   особи   з  використанням  відомостей  Державного  реєстру фізичних  осіб  —  платників  податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»);

б) особою,  яка потребує надання соціальних  послуг,  або  її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною): заява про необхідність надання соціальних послуг; паспорт або інший документ, що посвідчує особу; копія  довідки  до  акта  огляду медико-соціальною експертною комісією  (форма  N  157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня 2012  р. N 577); висновок  лікарсько-консультаційної  комісії про необхідність постійного   стороннього   догляду   та   нездатність   особи   до самообслуговування  (за  винятком  інвалідів I групи, інвалідність яких  встановлена  безстроково  та  які  згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду);

в) законним  представником  дитини,  яка   потребує   надання соціальних послуг: заява про необхідність надання соціальних послуг; копія свідоцтва про народження дитини; висновок лікарсько-консультаційної  комісії  про необхідність постійного  стороннього   догляду   та   нездатність   дитини   до самообслуговування.

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб (що з з 1 січня 2015 року становить 1921 гривень) у таких розмірах: 15 відсотків — особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи; 10 відсотків — особам, які надають соціальні послуги громадянам      похилого      віку,      які      за     висновком лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного стороннього  догляду  і не здатні до самообслуговування, інвалідам II  групи  та  дітям-інвалідам; 7  відсотків — особам, які надають соціальні послуги інвалідам    III    групи    та    хворим,    які   за   висновком лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного стороннього  догляду  і  не  здатні до самообслуговування.

Звертаємо увагу, що компенсація не призначається:

а)  особам, які надають соціальні послуги громадянам,  яким призначено: державну  соціальну  допомогу на догляд відповідно до Закону  України  «Про  державну  соціальну  допомогу  особам, які не мають  права  на пенсію, та інвалідам» або надбавку на догляд  до  державної  соціальної  допомоги згідно із Законом України «Про  державну    соціальну    допомогу   інвалідам   з   дитинства   та  дітям-інвалідам»; надбавку  на догляд або державну соціальну допомогу на догляд  відповідно   до   Законів   України  «Про  пенсійне  забезпечення» і  «Про  пенсійне  забезпечення  осіб, звільнених з  військової служби, та деяких інших осіб»; відшкодування  витрат на надання послуг по догляду відповідно  до  Закону  України  «Про  загальнообов’язкове  державне соціальне  страхування  від  нещасного випадку на виробництві та професійного  захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

б) особам, які надають соціальні послуги і отримують  допомогу  на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну  допомогу»;

в) особам, які надають соціальні послуги на платній  основі;

г) самозайнятим особам;

д) особам, які проходять альтернативну (невійськову)  службу;

є) особам, які надають соціальні послуги громадянам  похилого    віку,    інвалідам,    хворим,    які   за   висновком  лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного  стороннього   догляду   і   не  здатні  до  самообслуговування  та  перебувають   у  трудових  відносинах,  у  тому  числі  на  умовах  неповного робочого дня (крім роботи вдома).

ВАЖЛИВО!

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення допомоги на догляд провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки, Держкоммолодьспорттуризму, Держкомстату.

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

ВАЖЛИВО!

20 березня 2019 року Урядом прийнято постанову КМУ «Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян», якою урегульовано питання надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-2019-%D0%BF

Зокрема цим нормативним актом визначено:

 Установити, що непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, щомісячні компенсаційні виплати, призначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. № 832“Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”, здійснюються до моменту втрати зазначеною особою такого права або до дати призначення їй іншої виплати, встановленої законодавством.

Зазначені щомісячні компенсаційні виплати здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

Нормативно-правові акти, які можуть бути корисними при вирішенні питань, пов’язаних із оформленням постійного догляду за особами, які його потребують:

Закон України від  21 жовтня 1993 року  №3543-XII “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;

Закон України від 28 грудня 2014 року №80-VIII “Про Державний бюджет України на 2015 рік”;

Закон України від 16 листопада 2000 року №2109-III «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

Закон України від 21 листопада 1992 року №2811-XII «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

Закон від 22 лютого 2000 року №1489-III «Про психіатричну допомогу»;

Закон України від 19 червня 2003 року №966-IV “Про соціальні послуги”;

Закон  України від 18 травня 2004 року №1727-IV «Про  державну  соціальну  допомогу  особам, які не мають  права  на пенсію, та інвалідам»;

Закон України від 5 лисопада 1991 року №1788-XII України  «Про  пенсійне  забезпечення»;

Закон України  від 9 квітня 1992 року №2262-XII «Про  пенсійне  забезпечення  осіб, звільнених з  військової служби, та деяких інших осіб»;

Закон  України від 23 вересня 1999 року №1105-XIV «Про  загальнообов’язкове  державне соціальне  страхування  від  нещасного випадку на виробництві та професійного  захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати  компенсації фізичним особам, які надають  соціальні послуги”;

Постанова Кабінет Міністрів України від  26 липня 1996 року №832  “Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”;

Постанова Кабінету Міністрів України  від 2 серпня 2000 року №1192 “Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним”;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30 квітня 2002 року №226/293/169 “Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

Наказ  Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року №430 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення”;

Наказ  Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012  р. N 577 “Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико- соціальних експертних комісіях”;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року №96 “Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг”;

Наказ Міністерства соціальної політики України 23 березня 2012 року  №158 “Стандарт надання послуги з призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку”.

Постанова КМУ № 1122 від 27.12.2018 року «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1122-2018-%D0%BF

Tags: ,

1 206 комментариев on Оформлення постійного догляду за особами, які його потребують – 2021

 1. Наталія:

  добрий день. Підкажіть, якщо є інвалід-пенсіонер ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, але сам доглядач вже теж дуже старий пенсіонер і не може вже дивитись і доглядати інваліда-пенсіонера з психічним розладом, то якщо відмовитись від догляду інваліда, то чи буде сам інвалід отримувати свою пенсію чи за нього буде отримувати пенсію опікун якого назначить держава? дякую

 2. Ілона:

  Чи можу я (мати) оформити опікунство дитини-інваліда на батька дитини. Ми перебуваємо в шлюбі.

 3. Людмила:

  Скажіть,будь ласка ,чи можу я оформитись по догляду за інвалідом 1 групи на професійній основі?

 4. Аліна:

  Якщо я візьму відпустку по догляду за дитиною до 6 років,а чоловік опіку над татом,інвалідом 1 групи. Заберуть його в Армію?

  Відповідь: залежить від рішення органу влади по питанню мобілізації

 5. Олексій:

  Скажіть будь ласка мамі 62 роки був інсульт вона на пенції права сторона паралізована була зараз ослаблена сильно чи можу оформити догляд за нею ?

  Відповідь: питання виключно в компетенції ЛКК

 6. Чи має право комісія селищної ради припинити догляд своїм рішенням?

  Відповідь: залежить від підстав
  Аякі самі підстави?

Добавить комментарий